تبریز عمران

نفر کاربر آنلاین
اطلاعات تماس:

محمد حسين متين پور متولد ١٣٤٨ 

تلفن محل کار: ٣٣٢٩٨٠٥ - ٣٣١۴٢٩٠

ایمیل : matinpour@iaut.ac.ir

مرتبه علمی: مربی


سوابق آموزشی:

کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه تبریز - ایران ١٣٧١
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه دانشگاه تبریز - ایران ١٣٧٤
عنوان پایان نامه فوق ليسانس: بررسی مشکلات روش شيب –افت


پستهای اداری وسازمانی:

١٣٨٠ - ١٣٧٥ مدیر گروه عمران دانشگاه آزاد شبستر 
١٣٨٦ - ١٣٨٣ معاون عمرانی دانشگاه آزاد تبریز
١٣٨٨ - ١٣٨٣ مدیر گروه عمران دانشکاه آزاد تبریز
١٣٨٦ - ١٣٩١ رئيس دانشکده فنی تبریز دانشگاه آزاد تبریز


مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات خارجی:

اثر الياف فلزی بر پارامترهای مقاومتی بلوکهای سبک وارایه طرح اختلاط بهينه
آنها در نشریه علمی تخصصی عمران - ١٣٨٩


طرح - پروژه های پژوهشی:

اثرالياف فلزی برپارامترهای مقاومتی بلوکهای سبک وارایه طرح اختلاط بهينه
بررسی خواص مکانيکی بتن خود متراکم تقویت شده با الياف نایلون NFRC


موضوعات مورد علاقه برای تحقيق و پژوهش:

- سيستم های جذب انرژی در سازه های فولادی
- بتن سبک
- سيستم های نوین در سازه های بلند
- استفاده از فن آوری های نو در ساختمان ها


مقالات ارائه شده به سمينارها و کنفرانسهای بين المللی:

- بررسی مقاومت نشيمنگاهای نبشی ولچکی در اتصالات قيچی دانشگاه تهران ١٣٧٣
- مدل سازی عددی گردش آب ثانویه در بنادر رودخانه ای مستطيلی شکل کنفرانس هيدروليک ایران –دانشگاه شيراز ١٣٨٢
- تهيه مدل عددی برای شبيه سازی جریان توربلانس در بنادر رودخانه ای کنفرانس هيدروليک ایران –دانشگاه شيراز ١٣٨٢
- بررسی زلزله های القائی ناشی از پر شدن مخزن سدها در سدهای آذربایجانشرقی واردبيل
- کنفرانس بين المللی مخاطرات زمين،بلایای طبيعی – دانشگاه تبریز ١٣٨٤ و داده های GIS پهنه بندی خطر زمين لغزش با استفاده از سنجش از دور(مطالعه موردی حوضه قزلچه اهر چای)
- کنفرانس بين المللی مخاطرات زمين،بلایای طبيعی – دانشگاه تبریز ١٣٨٤
- بررسی تغيير شکلهای سواحل و ریسک حاصل از آنها(مطالعه موردی تغيير شکل سواحل مخازن سدهای بزرگ)
- کنگره بين المللی مهندسی عمران-دانشگاه تربيت مدرس تهران ١٣٨٥
- کنگره ملی مهندسی عمران-دانشگاه تبریز ١٣٨۶ GIS مدل سازی وتحليل زلزله های القائی با استفاده از

Active faults and damaging earthquake from 18th to present day -Torino-Italy 2005

Seismic hazards of the Azerbaijan area and in the southToripian sea - Torino-Italy 2005

The Role of neotectonic E paleoseismility data in Seismic Torinrd analysis in Bam strong earthquake - Torino-Italy 2005

Recycling Aggregates ,The new approach in concretetechnology -Iran-tabriz - 2009

Improving hardness and damping in the ring element of plasticizing co-axial braces for different seismic load Iran-tabriz - 2009

Effect of metal fibers on the resistance parameters of light concrete blocks to provide optimum mixture design Iran-tabriz 2010

جوایز و مدارک افتخاری و مدالهای اخذ شده:

- ثبت اختراع بالابر تمام اتوماتيک هوشمند ریلی
- سيستم زهکش / فيلتر مصنوعی در سازه های مهندسی
- رتبه اول در مسابقه قاب محافظ تخم مرغی سومين دوره مسابقات ملی بتن "نکوداشت شادروان دکتر
مهدی قاليبافيان" ایران
- رتبه سوم در رشته سازه بتنی محافظ تخم مرغی مسابقات ملی دانشجوئی انجمن بتن ایران

- رتبه سوم مسابقات مکعب بتنی مسابقات سراسری بتن ایران


عکس هایی از استاد:
blog comments powered by Disqus
پروژه های عمرانی بزرگ تبریز